v>
STRONA GŁÓWNA / STATUT RADY

STATUT RADY

Statut
Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego
Archidiecezji Krakowskiej

Cele i sposoby działalności

  1. Rada Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, umocowana przy Arcybiskupie Metropolicie Krakowskim, działa na rzecz  jedności między chrześcijanami oraz zbliżenia między wyznawcami różnych religii.
  2. Rada doradza Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu w szczególności rozeznając aktualny stan relacji ekumenicznych i międzyreligijnych w Archidiecezji Krakowskiej, wskazując i analizując problemy religijne i moralne wynikające z relacji katolików z innymi chrześcijanami, wyznawcami innych religii i osobami niewierzącymi.
  3. Rada wspiera, inicjuje i realizuje wydarzenia ekumeniczne i międzyreligijne oraz opracowuje ich roczny harmonogram i budżet.

Członkowie

  1. Członkami Rady są wierni Archidiecezji Krakowskiej powołani przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego na 5-letnią kadencję.
  2. Członkostwo w Radzie może ustać wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji członka Rady lub odwołania przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego z ważnych powodów.

Struktura

  1. Na czele Rady stoi powołany przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej obradami. Powołany przez przewodniczącego sekretarz Rady dokumentuje prace Rady, opracowuje na piśmie propozycje i wnioski Rady oraz prowadzi korespondencję.
  2. Rada pracuje kolegialnie jako całość albo w ramach komisji utworzonych spośród swych członków.
  3. W sprawach, w których nie osiągnięto zgody, decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów. Do ich ważności konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Rady. W przypadku równego rozkładu głosów decydujący głos należy do przewodniczący Rady.
  4. Na wniosek biskupa lub członków Rady w obradach mogą uczestniczyć osoby spoza Rady.

Pliki do pobrania:
Statut Rady ds. Dialogu

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE