v>
STRONA GŁÓWNA / POLSKA RADA EKUMENICZNA

POLSKA RADA EKUMENICZNA

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych.

Polska Rada Ekumeniczna jest także częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Posiada status rady stowarzyszonej ze Światową Radą Kościołów. Ponadto współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich oraz Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie.

Członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej mogą być Kościoły posiadające osobowość prawną, nauczające, iż wyznają wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz uznające Jezusa Chrystusa jako Boga-Człowieka i Zbawiciela. Członkiem stowarzyszonym Rady mogą być chrześcijańskie związki, towarzystwa, instytucje i organizacje.

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów członkowskich:

  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Członkami stowarzyszonymi Rady są:

  • Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików
  • Towarzystwo Biblijne w Polsce

Kontakt:
Polska Rada Ekumeniczna
ul. Willowa 1, 00-790 Warszawa
tel. (22) 849 96 79, fax (22) 849 65 01
e-mail: pre@pre.pl

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE